Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Công văn báo cáo thống kê cuối năm

UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 79/PGD& ĐT V/v báo cáo thống kê cuối năm học 2010 - 2011 Khoái Châu, ngày 12 tháng 5 năm 2011 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trung tâm GDTX trong huyện. Thực hiện công văn số 474/GDĐT-KHTC, ngày 11/5/2011 của Sở Giáo dục & Đào...

Báo mới